1. Dutch
  2. Refinitiv Privacyverklaring

WORDT VAN KRACHT OP 16 APRIL 2019

Refinitiv Privacyverklaring

Uw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe de Refinitiv Group of Companies (“Refinitiv”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt, opslaat en beschermt, in het kader van onze dienstverlening. Tevens geeft het u informatie over uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen hebt over hoe we omgaan met uw gegevens.

Op wie deze verklaring betrekking heeft en wat zij dekt

Deze verklaring geldt voor personen die gebruikmaken van een website, applicatie, inclusief mobiele applicatie (“app”), producten, software of diensten van ons die hyperlinks bevatten naar deze verklaring (we noemen deze onze “Diensten”).

Het is niet algemeen van toepassing op personen wiens persoonsgegevens onderdeel vormen van de inhoud opgenomen in onze producten, maar u kunt hier meer informatie vinden over dit onderwerp.

Refinitiv verschaft informatiediensten voor professionals. Onze diensten zijn doorgaans niet op kinderen gericht.

Wie wij zijn

Refinitiv is een wereldwijde onderneming die bestaat uit vele juridische entiteiten.

Voor sommige diensten nemen we beslissingen over hoe persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van een dienst (Refinitiv is in dit geval een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens), en voor andere diensten gebruiken we alleen persoonsgegevens zoals geïnstrueerd door onze klanten (Refinitiv is in dit geval een verwerker van persoonsgegevens). Hieronder vindt u meer informatie over de gevallen waarin Refinitiv een verwerkingsverantwoordelijke is van persoonsgegevens en vindt u informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen.

Bronnen van persoonlijke informatie

  • Wij verzamelen persoonsgegevens over u via uw interacties met ons en van bepaalde derde partijen en andere bronnen (zoals uw werkgever of de abonnee die toegang verleent tot onze diensten of via algemeen toegankelijke bronnen waar toegestaan).

Welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen

  • Het soort persoonsgegevens dat we verzamelen, hangt af van de wijze van uw interactie met ons en de diensten die u aankoopt of gebruikt.
  • In veel gevallen kunt u kiezen of u ons al dan niet persoonsgegevens verstrekt, maar als u ervoor kiest dat niet te doen, krijgt u mogelijk niet volledig functionerende diensten.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Dit gedeelte bevat informatie over de doelen waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken en ook de verschillende juridische gronden op basis waarvan wij die persoonsgegevens verwerken. Wij gebruiken persoonsgegevens om de dienstverlening uit te voeren en te verbeteren en voor andere doeleinden die in ons wettelijke belang zijn en eveneens voor beleidsnaleving. Verdere informatie wordt hierna uiteengezet.

Rechtmatige belangen voor gebruik

Wij gebruiken persoonsgegevens voor een aantal rechtmatige belangen, waaronder de levering en verbetering van de dienstverlening, beheer van onze relatie tussen u en ons bedrijf, voor marketingdoeleinden en voor de uitoefening van onze rechten en verantwoordelijkheden. Meer gedetailleerde informatie over deze rechtmatige belangen wordt hierna uiteengezet.

Marketing

We sturen u via diverse platforms, waaronder e-mail, telefoon, SMS, direct mail en websites, marketinginformatie en informatie over evenementen toe. Waar dat vereist wordt door de wet, zullen wij u expliciet vragen u aan te melden voor het ontvangen van marketing van ons. In alle marketingcommunicatie nemen we instructies op over hoe u zich voor toekomstige e-mails kunt afmelden.

Wij respecteren uw marketingvoorkeuren. U hebt het recht u af te melden voor de ontvangst van direct marketing en doelgerichte online reclame.

Hoe wij persoonsgegevens delen

Wij delen persoonsgegevens binnen de Refinitiv Group met onze zakelijke partners en externe dienstverleners, met de persoon die u toegang tot onze diensten verstrekt (indien u niet die persoon bent) en in overeenstemming met de wet. Onze externe dienstverleners mogen de door ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend delen of gebruiken voor de dienstverlening aan ons.

Internationale overdrachten

Refinitiv is een wereldwijde organisatie en uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in het buitenland, ook in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonlijke informatie bieden als uw thuisland. Wij hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wanneer uw persoonsgegevens internationaal worden overgedragen, deze onderworpen zijn aan passende waarborgen in overeenstemming met gegevensbeschermingswetgeving. Vaak maken hiervan ook contractuele garanties deel uit. Meer informatie over deze veiligheidsmaatregelen (inclusief kopieën, indien relevant) kan worden verkregen door hier contact op te nemen met ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Refinitiv neemt de veiligheid van persoonsgegevens serieus en we maken gebruik van passende technologieën en procedures ter bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van administratieve, technische en fysieke beveiliging) afhankelijk van het risiconiveau en de geleverde service.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw gegevens in overeenstemming met ons opslagschema voor bedrijfsinformatie. Meer informatie over de criteria die worden gehanteerd voor de berekening van de bewaartermijnen worden hieronder uiteengezet.

Uw rechten

Mogelijk hebt u rechten op grond van Europese en andere wetten om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen en te beperken. U kunt ook bepaalde rechten hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden gebruikt, om te vragen om de overdracht van persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld en om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, wordt hierna uiteengezet.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Refinitiv en haar externe dienstverleners plaatsen cookies en gebruiken deze en andere technologieën onder meer voor het bijhouden en beheren van gebruikersvoorkeuren, het tonen van gerichte advertenties, het aanbieden van inhoud en het verzamelen van analyse- en gebruiksinformatie. Het gebruik van cookies en andere tracking-technologieën is gestandaardiseerd op alle websites en apps aan de hand waarvan informatie wordt verzameld over uw online activiteiten via apps, websites en andere diensten. Hierna volgt meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën en de manieren waarop u ze kunt beheren.

Waar u meer informatie kunt vinden over onze producten en diensten

Deze verklaring heeft in het algemeen betrekking op de persoonsgegevens die wij verzamelen over gebruikers in verband met de services, waarbij wij beslissingen nemen over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt (Refinitiv als verwerkingsverantwoordelijke). U kunt echter klikken op “Meer informatie” hieronder voor meer informatie over hoe wij de persoonsgegevens verwerken die onze klanten invoeren tijdens onze dienstverlening en waarover Refinitiv geen beslissingen neemt (Refinitiv als verwerker).

Hoe u contact opneemt met ons

Als u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming of deze verklaring, of andere zorgen over de manier waarop wij informatie over u verwerken, neem dan contact op met ons Privacy Team op privacy.enquiries@refinitv.com of schrijf naar Privacy Team, Refinitiv, Five Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AQ, England, Verenigd Koninkrijk.

Als u niet tevreden bent met de reactie, raden wij u aan uw vraag door te sturen naar onze functionaris gegevensbescherming op dpprivacyofficer@refinitiv.com of door te schrijven naar Data Protection Officer, Refinitiv, Five Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AQ, England, Verenigd Koninkrijk.

Een klacht indienen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop Refinitiv uw persoonsgegevens beheert, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende privacy-autoriteit. In de Europese Economische Ruimte is dat de desbetreffende toezichthoudende autoriteit in het land of gebied waar:

  • u ingezetene bent
  • u werkt, of
  • de vermeende inbreuk plaatsvond

Een lijst met nationale autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte kunnen hier gevonden worden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Updates van deze verklaring

Deze verklaring kan worden geactualiseerd. Alle toekomstige wijzigingen in of aanvullingen op de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring en die u aangaan, zullen aan u worden doorgegeven via een passend kanaal. Wij kunnen bijvoorbeeld een duidelijk zichtbare mededeling op de website van een product plaatsen of u een e-mail toesturen om u op de hoogte brengen van een update van de verklaring.